Festeavgift

Alle som bor innenfor grensene til ØVT er pliktig til å være medlemmer i ØVT. Det gjelder både de som fortsatt fester tomter og de som har innløst sine. Der tomter er delt, fra det opprinnelige, blir begge tomteeiere/festere pliktige medlemmer.

Alle betaler medlemsavgift til tomtefestelaget. Dette går til løpende utgifter og til tomteleie for fellesområdene, som betales til Opplysningsvesenets Fond. Vi er altså alle med på å opprettholde tilgang til fellesområdene rundt Leikarvollen. Styret ser dette som viktig for å beholde dette området som friområde i framtiden.

Det er til nå styret som har hatt ansvar for å kreve inn medlemsavgift. Avgiften er i 2016 kr 800.- pr medlem som har innløst sine tomter.

Vi ber om at alle tar sitt ansvar for dette.

 

Festeavtalen med Opplysningsvesenets fond (OVF)

De fleste av boligtomtene i ØVT er innløst, det er kun 11 igjen, men vi fester fortsatt et stort fellesareal
ca. 30 mål rundt Leikarvollen.

Den nye festeavtalen som ble framforhandlet i 2013 går i korthet utpå at:

Festeavgiften for fellesområdet rundt Leikarvollen settes til kr. 50 000,- pr år.
Festeavgiften for stikkveiene i Jacob Neumanns vei og Vakåsveien settes til kr 500,- pr år.
Festeavgiften for boligtomtene settes til kr 10 651,- pr dekar (mål) pr år, minsteavgift kr 10 651,-.

OVF godkjente i desember 2013 at festeavtalene ble endret, slik at:

1.    Festeavgiften justeres hvert 10 år.
2.    Hvis man ikke blir enige brukes rettslig skjønn istedenfor voldgiftsskjønn.