Styret

Etter årsmøtet 13. mars 2019 består styret av følgende medlemmer:

Styreleder
Anders Bakke

Styremedlemmer:
Geir Arne Gravdal
Kristin Gisholt
Børge Daviknes
Jenny Beate Møller

Varamedlemmer:
Ingvild Backer
Kirsten Koht

Revisor med vararepresentant:
Beate Krokan Carlsson
Christer Nilsson (vara)

Valgkomite:
Peter Carlson
Cathrin Skogly Pedersen
Gro Spets Firing

 

Styrets arbeid i 2019

Styret har i dette styreåret hatt 5 styremøter samt behandlet saker på e-post.

Mange av sakene vi har hatt til behandling gjelder årlige beskjeftigelser som dugnader og kvistkjøring, oppgradering av gang- og turveier, Leikarvollen og vegetasjonsutvalgets arbeid. Vi har også behandlet nabovarsler, forespørsler fra medlemmer, underskrift ved salg av festede boliger, og hatt kontakt med Asker Velforbund og andre med interesser i området.

Styrets arbeidsoppgaver har vært fordelt etter ønsker, kunnskap og fordelte ansvarsområder.