Referater

Mars 2015: 
Sak 3: Byggesak i stikkveien i Vakåsveien: Vedtak: De nye styremedlemmene får innsyn i saken. Saken prioriteres, undersøkes mer og legges fram for hele styret på neste møte.

April 2015:
Årsmøtesak 2015: Bruksrett til stikkvei ved Vakåsveien 70 A, forespørsel fra Stein G. Larsen

Sak 5: Styremøte 28.april har vedtatt følgende:
Årsmøte ga styret myndighet til å avgjøre saken. Styret hadde møte med de berørte 16. april. Styrets oppgave er ikke å gå inn i byggesaken, men å forholde seg til veien og bruksretten av denne. Styret skal kun ta stilling til om det skal åpnes for en ny innkjøring fra denne veien. Styret registrer at saken har vært omfattende behandlet i både kommunen og hos fylkesmannen. Fylkesmannen har også behandlet en klage som ikke har fått medhold. Styret mener det skal svært tungtveiende grunner til å overprøve den offentlige saksbehandlingen og tar også til etterretning at kommunen nå har anbefalt styret å skrive under. Styret registrer at naboene er opptatt av at det skal finnes en snuplass på tomten og  ser at det er tegnet inn snuplass på tomten. På denne bakgrunn finner ikke styret å kunne avstå fra å underskrive denne tillatelsen. Før styret underskriver på bruksrett signeres en avtale mellom Stein Larsen og Øvre Vakås Tomtefestelag om betingelser for ansvar for skade på veien under byggeperioden.

August 2015:
Sak 22: Vedtak: ØVT meldes inn i Vellenes fellesforbund.

September 2015:
Sak 34: Vedtak: Styret tar ansvar for å oppdatere en liste der eiere og deres medboere/medbetalere føres opp slik at dette er klart til regnskapsfører skal overta.

Sak 38: Vedtak: Styret avslår søknad om støtte til trefelling for 17000kr. Vegetasjonsutvalget ser på trærne det er søkt om etter høstdugnaden, og bringer dette til styret. Forvaltningsplanen må følges.

 

Ønsker du mer innsyn i hvordan styret jobber, kontakt styret.